top of page
Couple's Shadow

ידועים בציבור הינם בני זוג החיים חיי משפחה ומנהלים משק בית משותף, אך אינם נשואים זה לזה.

המחוקק לא הגדיר את תקופת הזמן הרצויה אשר בה בני זוג יוכרו כידועים בציבור, כמו כן, ישנם תנאים מסוימים שבהתקיימם בני זוג יוכרו כידועים בציבור כך שאין מדובר בכל בני זוג אשר בוחרים לחיות חיים משותפים וזאת מבלי להינשא.

בשונה מבני זוג נשואים עליהם חל חוק יחסי ממון , על זוגות ידועים בציבור חלה הלכת השיתוף ועליהם להוכיח, הלכה למעשה, את כוונת השיתוף בכל הזמן בו חיו את חייהם המשותפים.

משרדנו מתמחה בתחום זה ונשמח ליעץ עבורכם בנושא בפגישה אצלנו במשרד.

ידועים בציבור

bottom of page