top of page
Old and Young

צוואות וירושה

חוק הירושה עוסק בהעברת עיזבנו של אדם לאחר מותו, על פי צוואה או מכח ירושה על פי דין.

בית משפט לענייני משפחה מוסמך לדון בירושה של אדם אם מקום מושבו של המוריש, ביום מותו היה בישראל או לחלופין, המוריש הותיר אחריו נכסים בישראל. הכלל הוא כי בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה תוגש לרשם לענייני ירושה, בכפוף לסייגים.

בקשה לצו ירושה ולצו קיום צוואה תוגש בצירוף תעודת פטירה כאשר לבקשה האחרונה יש לצרף גם את הצוואה המקורית.

bottom of page