top of page
מקרקעין.jpg

מקרקעין

סעיף 6 לחוק המקרקעין מגדיר כי עסקה במקרקעין היא הקניה של בעלות או של זכות אחרת במקרקעין לפי רצון המקנה בין בתמורה ובין שלא בתמורה (מתנה), למעט הורשה על פי צוואה. עסקה במקרקעין טעונה רישום, והיא נגמרת ברישום. 

עסקה במקרקעין כוללת שני שלבים, הראשון התחייבות לעסקה במקרקעין והשני עסקה במקרקעין באמצעות רישום העסקה בפנקסי רישום המקרקעין. 

כל אחד מהשלבים מצוי בתחום אחר כאשר השלב הראשון נמצא בתחום דיני החוזים, ואילו השלב השני נמצא בתחום דיני הקניין.

קיימות זכויות רבות במקרקעין אשר טעונות רישום, וביניהן בעלות, משכנתא, זיקת הנאה,זכות קדימה ובמקרים מסוימים גם שכירות, והכל בכפוף לחריגים אותם קבע המחוקק.

bottom of page